Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023.09.20.-tól

 1. A Szolgáltató
  1. A Just My Endo Diet online áruházat (továbbiakban: webáruház) a CINECUMULUS KFt. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató).
  2. A Szolgáltató székhelye: 1098 Budapest, Ecseri út 6.; levelezési címe: 1098 Budapest, Ecseri út 6.
  3. A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: cinecumulus@gmail.com
  4. A Szolgáltató nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma: 01-09-355816
  5. A Szolgáltató postai címe: 1098 Budapest, Ecseri út 6.
  6. A Szolgáltató főtevékenysége: 5911 – film- video- televízióműsor-gyártás
  7. A Just My Endo Diet tárhelyszolgáltatója: Magyar Hosting Kft. (telephelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., e-mail címe: info@mhosting.hu)

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele
 2. Vásálási feltételek

A megrendelések leadása a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.justmyfoodstyle.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött. A megrendelés leadásakor fizetési mód választandó.

A webáruház felhasználója az a természetes személy, vagy jogi személy, vagy szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi a webáruházban, így különösen terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban: Felhasználó). Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó.

A „Megrendelem” gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 1. Értékesített termékeink

A webáruház digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatást (virtuális termékeket) nyújt, e-könyveket (e-book-okat) értékesít.

Az e-könyvek letöltésére a szolgáltatás ellenértékének megfizetése (vásárlás) esetén biztosít lehetőséget a Szolgáltató. A Szolgáltató a megrendelés befejezése és a vételár megfizetése után a Felhasználó által megadott e-mail címére küldi elektronikus levelét, amelyben elhelyezi az e-könyv letöltését biztosító linket (útvonalat). A linkre kattintva egy alkalommal van lehetőség az e-könyvet letölteni az elektronikus levél kézbesítését követő 30 napon belül.

A Szolgáltató termékértékesítése során nem biztosítja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt felmondási jogot összhangban e jogszabály 29. § (1) m) pontjával. Erről Szolgáltató a Felhasználót értesíti a megrendelés leadásakor. A megrendelés leadásának feltétele a Felhasználó kifejezett és előzetes beleegyezése ezen teljesítési feltételhez.

Receptkönyv e-book-okra vonatkozó további feltételek:

Az e-book-okban megjelenő receptek, leírások, információk a szerző saját tapasztalatain, és nem orvosi véleményeken alapulnak, így semmi esetre sem minősülnek szakmai orvosi tanácsadásnak vagy javaslatnak. A receptek tájékoztató jellegűek, alkalmazásuk nem kizárólagos jelleggel javasolt, azok nem feltétlenül biztosítják mindenki számára a vegyes étrendet. Amennyiben a recepteket gyógyító célra szeretné alkalmazni, kérjük, minden esetben kérjék kezelőorvosuk véleményét.

A receptkönyvek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében gyűjteményes műnek minősülnek, és így szerzői jogi védelemben részesülnek tekintettel arra, hogy egyéni, eredeti jellegű szerkesztési elvek mentén összerendezett gyűjteményes művek. A szerzői jogi védelem a gyűjteményes mű egészére a szerkesztőt illeti meg.

Az e-book-ok megvásárlásával a Felhasználók jogot szereznek az egyes receptek megismerésére, azokat szabadon készíthetik el. Kizárólag a szerkesztő, mint szerző előzetes engedélyével megengedett azonban a receptkönyvek reprodukálása (kiadása, többszörözése, nyilvánossághoz közvetítése, stb.) akár annak egésze, akár jelentős (a receptek több, mint 10%-át érintő) része vonatkozásában.

A receptkönyvek egyes receptjeinél elhelyezett leírások is szerzői jogi védelemben részesülhetnek azok egyéni, eredeti jellege esetén. A szerzői jogi védelem ez esetben a szerzőt illeti. Amennyiben az egyes recepteknél a szerző külön megjelölésére nem kerül sor, a szerző személye megegyezik a receptkönyv szerkesztője személyével.

 1. Fizetési feltételek

A webáruházban az árak forintban értendők.

Fizetésre lehetőség van bankkártyával, vagy banki átutalás útján.

Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki átutalással történő fizetés választása esetén a Felhasználó az általa megadott e-mail címre kapja meg a fizetéshez szükséges információkat. A fizetési határidő a fizetési információk kézhezvételét követő 8 nap.

 1. Számlázás

A Szolgáltató a termékértékesítéseiről elektronikus számlát állít ki, amely minden Felhasználó számára alapbeállításként jelenik meg. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül, amellyel Felhasználó egyben hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató e-számlát állítson ki.

A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

A Szolgáltató által kiállított e-számla számviteli és ÁFA jogszabályok által szabályozott, és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az e-számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az így kiállított e-számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

A fogyasztó által megvásárolt terméket a hatályos jogszabályok szerint 27% általános forgalmi adó (ÁFA) terheli, azaz a webáruházban értékesített termékek után általános forgalmi adót számol fel a vevőnek.

A Szolgáltató a weboldalain leadott megrendelésekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki a Felhasználó számára. Felhasználó kötelezettsége és felelőssége minden a hatályos jogszabályok szerinti számlakibocsátásához szükséges, Felhasználó által szolgáltatandó összes adat megadása. Felhasználó felelőssége a számlára kerülő, rá vonatkozó adatok valóságnak megfelelő és pontos rögzítése, beleértve az esetleges elírásokat is.

 1. Kellék-, és termékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén (különösen, ha az e-könyv nem letölthető, vagy a letöltött e-könyv hibás) a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A Felhasználó a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni nem vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató, mint kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét a fogyasztó már nem érvényesítheti. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A teljesítéstől számított 6 hónapon (fogyasztó esetén 1 éven) belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap (fogyasztó esetén 1 év) leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet.

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

III. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 3. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a beazonosítható vagy be nem azonosítható felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 

 1. Adatvédelem

A weboldal és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://justmyendodiet.hu/adatkezeles/

 1. Panaszkezelés
 2. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató panaszügyintézése írásban történik, a panaszkezelés nyelve magyar. A panaszokat a Szolgáltató – I. pontban feltüntetett – levelezési címén vagy elektronikus levelezési címén fogadja.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és intézkedik annak közlése iránt. A Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját indokolja. A Szolgáltató a panaszt és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

 

 1. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Budapesti Békéltető Testület:

 • 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.;
 • levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Honlapcím: www.bekeltet.hu

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
 • Fax száma: (72) 507-152
 • Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
 • Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
 • E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976
 • Fax száma: (66) 324-976
 • Elnök: Dr. Bagdi László
 • Honlap cím: www.bmkik.hu
 • E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501871 (folyamatban lévő ügyek)
 • Elnök: Dr. Tulipán Péter
 • Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
 • E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
 • Honlap cím: www.bekeltet.hu
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly

 • Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310
 • Fax száma: (22) 510-312
 • Elnök: Dr. Vári Kovács József
 • Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
 • E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta

 • Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

 • Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
 • Fax száma: (52) 500-720
 • Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
 • Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
 • E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

 • Elnök: Dr. Gondos István
 • Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
 • E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005

 • Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
 • Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010
 • Fax száma: (34) 316-259
 • Elnök: Dr. Bures Gabriella
 • Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
 • E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
 • Telefonszám: (32) 520-860
 • Fax száma: (32) 520-862
 • Elnök: Dr. Pongó Erik
 • Honlap cím: www.nkik.hu
 • E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

 • Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • Telefonszáma: (1)-269-0703
 • Fax száma: (1)- 269-0703
 • Elnök: Dr. Koncz Pál
 • Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000
 • Fax száma: (82) 501-046
 • Elnök: Dr. Csapláros Imre
 • Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet
 • E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 420-180
 • Fax száma: (42) 420-180
 • Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
 • Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130
 • Fax száma: (74) 411-456
 • Elnök: Mónus Gréta
 • Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
 • E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

 • Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
 • Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
 • Fax száma: (94) 316-936
 • Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
 • Honlap cím: www.vasibekelteto.hu
 • E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
 • Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111
 • Fax száma: (88) 412-150
 • Elnök: Dr. Herjavecz Klára
 • Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
 • E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-513
 • Fax száma: (92) 550-525
 • Elnök: Dr. Molnár Sándor
 • Holap cím: www.bekelteteszala.hu
 • E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. Fogyasztó esetén igénybe vehető az Európai Uniós online vitarendezési platform. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a Fogyasztó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a következő linken elérhető weboldalon keresztül: http://ec.europa.eu/odr